นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
   

ไตรมาส 

1/63

2562  2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้   583.79 6,596.71   2,986.65 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   545.61 3,076.40 2,752.49
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)    66.28 3,646.46 358.69
กำไรสุทธิ(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่    5.20 3,128.78   84.64
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม   10,219.17 10,236.55 6,763.94
หนี้สินรวม   3,310.71 3,336.27 2,805.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น   6,908.47 6,900.27 3,958.79
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่    6,901.34 6,869.14 3,133.69
อัตราส่วนทางการเงิน 
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)   11,859.75 11,859.75 6,555.26
กำไรต่อหุ้น (บาท)   - 0.38 0.01
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)   0.01   0.47 0.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)       61.51 62.39 2.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)      39.28 41.41 3.74
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.48 0.48 0.90