ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

บอร์ด PSTC อนุมัติเพิ่มทุน 2.68 พันล้านหุ้น ขาย RO หุ้นละ 0.40 บ.พ่วงฟรีวอร์แรนต์ ระดมทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

 

บอร์ด PSTC อนุมัติเพิ่มทุน 2.68 พันล้านหุ้น ขาย RO หุ้นละ 0.40 บ. อัตรา 1:1 พ่วงฟรีวอร์แรนต์ อายุ 3 ปี อัตรา 5:1 ราคาแปลงสิทธิ์ 0.50 บาทต่อหุ้น ระดมเงินลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 5 แห่ง และเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ บ.เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด และบ. อรัญ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพจากน้ำเสีย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายหลังการลดทุนแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 224,567,750 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 492,597,533.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

       1. จำนวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ขายในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ หุ้นละ 0.40 บาท วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 29 ธ.ค.2558

       2. จำนวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PSTC-W1) ที่บริษัทจะจัดสรรให้ฟรีในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย PSTC-W1 มีอายุ 3 ปีและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ดังกล่าว 0.50 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่ 29 ธ.ค. 2558

       3. จำนวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนดังกล่าว และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 5 แห่ง และเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทเศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพจากน้ำเสีย

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท เศรษฐีสุพรรณไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด ส่งผลทั้ง 2 บริษัทกลายเป็นบริษัทย่อย โดยทั้ง 2 บริษัทประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพจากน้ำเสีย มีกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (MW)และ 2 เมกะวัตต์ (MW) ตามลำดับ รวมมูลค่าลงทุนไม่เกิน 602 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัด ดังนี้ 1.กำลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกาลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดสุโขทัย และ 3. ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกาลังการผลิต 990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัดอุดรธานี

บริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโภชนา โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558


ที่มา: สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, 16 พฤศจิกายน 2558
        http://www.efinancethai.com/LastestNews/index.aspx?id=maV7gYXCEIk%3D&year=2015&month=11&lang=T&security=PSTC