เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

สารจากประธานกรรมการ


 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

     สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมานี้ เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัว การใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชนทยอยปรับตัวสูงขึ้น นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลไทยทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ  ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทและต่อประเทศ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์เงินเฟ้อของประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาที่สูงสุดในรอบ 40 ปี ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ในปี 2565 เป็นปีที่ราคาเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก และสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สำหรับเชื้อเพลิงบางประเภท ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลกและสงครามระหว่างประเทศ
 

     ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในปี 2565 กลุ่มบริษัท ยังสามารถรักษาฐานลูกค้าและการเติบโตของยอดขายในส่วนของธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติแม้ในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นมาก ในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มบริษัท ก็สามารถส่งมอบงานการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ตรงเวลาและได้เข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการเพื่อต่อยอดรายได้ในส่วนงานธุรกิจก่อสร้าง นอกจากนี้ในระหว่างปีบริษัท ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชนหลายโครงการ ซึ่งจะสร้างกระแสเงินสดและกำไรในระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัท นอกเหนือไปจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล ในส่วนของการให้บริการท่อส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ได้เริ่มให้บริการคลังน้ำมัน และอยู่ในระหว่างการทดสอบการใช้งานของท่อส่งน้ำมันซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเร็วๆนี้ สำหรับแผนธุรกิจของปี 2566 กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจหลัก รวมถึงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

     ในส่วนของการบริหารงาน กลุ่มบริษัทบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีธรรมาภิบาลโปร่งใส บริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการสนับสนุนต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ควบคู่กับการปรับโครงสร้างการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงสร้างธุรกิจที่เข้มแข็งและการบริหารงานที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท ทําให้บริษัทฯ ข้ามผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายที่ผ่านมาได้อย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา
 

 ขอแสดงความนับถือ


 

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

ประธานกรรมการบริษัท