เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

สารจากประธานกรรมการ


 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

     ในปี 2566 ที่ผ่านมานี้ ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศและการฟื้นตัวของภาคบริการและการท่องเที่ยว แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มชะลอลง การใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชนปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน และผลพวงจากการคุมเข้มนโยบายการเงินของหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้การฟื้นตัวโดยรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกยังเป็นไปอย่างจำกัด

      สำหรับภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2566 กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้าและการเติบโตของยอดขายในส่วนของธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังสามารถส่งมอบงานการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ตามกำหนดเวลาและได้เข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการเพื่อต่อยอดรายได้ในส่วนงานธุรกิจก่อสร้าง และบริษัทฯ ยังได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชนหลายโครงการ ซึ่งจะสร้างกระแสเงินสดและกำไรในระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัทนอกเหนือไปจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล ในส่วนของการให้บริการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เริ่มให้บริการคลังน้ำมันและได้มีการทำสัญญาขนส่งน้ำมันกับกลุ่มลูกค้าหลักบางแห่งไปแล้ว โดยได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วในปี 2566 สำหรับแผนธุรกิจของ ปี 2567บริษัทฯ จะเน้นขยายการลงทุนไปยังธุรกิจขายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชน (Private PPA) เพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดและกำไรจากการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว

        ในส่วนของการบริหารงาน กลุ่มบริษัทบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  มีธรรมาภิบาลโปร่งใส บริหารงานอย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการสนับสนุนต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ควบคู่กับการปรับโครงสร้างการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

         บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงสร้างธุรกิจที่เข้มแข็งและการบริหารงานที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท ทําให้บริษัทฯ ข้ามผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายที่ผ่านมาได้อย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา
 

 ขอแสดงความนับถือ


   ดร. สกุล พจนารถ

ประธานกรรมการบริษัท