ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรม และบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดย

1. จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและแผนการกำกับการปฎิบัติงาน
    ไปปฎิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน

2. จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฎิบัติที่ดีและแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่าง
    มีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย

3. จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฎิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต