ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

 

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวม 1,500 ล้านบาท และมีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสระแก้ว , กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสมุทรสงคราม