ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา โดยที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมกันนี้ นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน