ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC รับใบประกาศนียบัตรรับรองจาก CAC สมาชิกต่อต้านทุจริต

 

     นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

    

     สำหรับโครงการใบประกาศนียบัตร CAC จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด สอดคล้องกับรากฐานและนโยบายการดำเนินธุรกิจของ PSTC ที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยวางกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกแก่บุคลากรในองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้ PSTC ได้รับมติรับรองจากคณะกรรมการ CAC เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไตรมาสที่ 1 ปี 2561