ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(PSTC) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 18 ราย รวมทั้งหมดเป็น 31 ราย

รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,187,977,318 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน

และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.0844 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,371,949,580 หุ้น