ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC EV Charging Station ส่งเสริมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSTC EV Charging Station ส่งเสริมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) ได้ทำการติดตั้งจุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น ภายใต้นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ(Low carbon Society) โดยบริษัทฯเลือกใช้ตู้ Wall Box Charger ขนาด 22 kW สำหรับรถ EV, PHEV จำนวน 3 เครื่อง มีระบบป้องกันอันตรายจากกระเเสไฟฟ้าครบครัน ปลอดภัย รองรับการเชื่อมต่อ Application สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร