ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC เผยกำไรQ1/62 พุ่ง 52.6% หลังรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น -มีรายได้จากขายหุ้นโครงการพลังงานชีวมวล

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 14 พฤษภาคม 2562)-------- นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)PSTC เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 1 ปี2562 มีผลกำไรสุทธิ 37.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.6ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 บริษัทขอชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้


รายได้รวมสำหรับไตรมาส 1 ปี2562 มีจ านวน 765.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 107.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3เนื่องมาจาก 1. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการจำนวน 115.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ของบริษัทย่อยที่มีการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น และรายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) ของบริษัทย่อยที่เปิดสถานีบริการสาขาที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม 2561

2. การเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นจำนวน 8.5 ล้านบาท มาจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ที่มีใบอนุญาติโครงการพลังงานชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ออกไปร้อยละ 100

3. การลดลงของรายได้จากการก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติ จำนวน 13.8 ล้านบาท เนื่องจากจบโครงการ

กำไรขั้นต้นรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี2562 มีจำนวน 108.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 7.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลมีราคาลดลงตามฤดูกาล ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 28.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 7.0 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 เนื่องจากการออกตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในโครงการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 3.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.6 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ 42.9 เนื่องมาจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งอยู่ในระยะเวลาของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล