ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC จะซื้อหุ้น BIGGAS เพิ่มอีก 49% มูลค่า 4.26 พันลบ. พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุนชำระค่าหุ้น คาดแล้วเสร็จใน Q4/62

 

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 19:23:38 น.
บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PTSC) จะเข้ารับโอนหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BIGGAS) จำนวน 49% จากบริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด (BGTH) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง ด้วยมูลค่า 4.26 พันล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน BIGGAS เพิ่มเป็น 100% จากเดิม 51% ขณะที่บริษัทจะชำระค่าโอนหุ้น BIGGAS ด้วยหุ้นเพิ่มทุนที่จะออกใหม่ให้กับ BGTH จำนวน 4.98 พันล้านหุ้น เสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท โดยคาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/62


PSTC แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ (6 ส.ค.) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน BIGGAS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 51% ด้วยการรับโอนหุ้นสามัญอีกจำนวน 49% มูลค่ารวม 4.26 พันล้านบาท จาก BGTH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer :EBT) โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก BGTH ด้วยการชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 4.98 พันล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 42% ภายหลังการเพิ่มทุน กำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ที่ 0.86 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 4.26 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตามการเข้ามาถือหุ้นของ BGTH ในสัดส่วน 42% ทำให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท แต่ BGTH จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว โดย BGTH จะเป็นเพียงตัวกลางในการถือหุ้นของบริษัทของผู้ถือหุ้นของ BGTH ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้ว BGTH จะจดทะเบียนยกเลิกบริษัท และโอนหุ้นของบริษัททั้งหมดที่ถือโดย BGTH กลับคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายใต้กระบวนการชำระบัญชี ก็จะส่งผลให้ท้ายที่สุดผู้ถือหุ้น BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับ BGTH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายกัมพล ตติยกวี เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งนับเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท โดยภายหลังจากกระบวนการทำ EBT แล้วนายธนัช ปวรวิปุลยากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BGTH จะถือหุ้นสามัญของบริษัทคิดเป็นสัดส่วน 21.84% และเมื่อรวมกับหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนหน้านี้ ก็จะทำให้นายธนัช ถือหุ้นในบริษัทร่วมสัดส่วน 22.34%

ทั้งนี้ คณะกรรมการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.19 พันล้านบาท จากเดิม 690.01 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 4.98 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายราคาหุ้นละ 0.86 บาท จัดสรรให้แก่ BGTH เพื่อชำระค่าโอนหุ้น 49% ใน BIGGAS แทนการชำระด้วยเงินสด

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 19 ก.ย.62 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
สำหรับการที่กลุ่มผู้ถือหุ้น BIGGAS เข้ามาถือหุ้นในบริษัท จะเป็นการเข้ามาร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทในอนาคต และจะสามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุนและเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทด้วย

BIGGAS ประกอบธุรกิจหลักโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลว และให้บริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน