ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน BIGGAS อีก 49% มูลค่า 4.26 พันลบ., ชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน

 

ทันหุ้น – บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ PSTC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการได้อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด(BIGGAS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้น 51% โดยบริษัทจะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS จำนวน 49% คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263 ล้านบาท จากบริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด(BGTH) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวน 4,981.09 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 42% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่า 4,263 ล้านบาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

จากการที่ BGTH จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในสัดส่วน 42% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วนั้น BGTH จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม BGTH จะดำเนินการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เนื่องด้วยกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร จากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะเป็นเพียงตัวกลางในการถือหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือหุ้นของ BGTH ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว BGTH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และโอนหุ้นของบริษัท ทั้งหมดที่ถือโดย BGTH กลับคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายใต้กระบวนการชำระบัญชี

คาดว่า PSTC จะดำเนินการซื้อหุ้นของ BIGGAS ได้เสร็จภายในไตรมาส 4/2562

ที่มา: https://www.thunhoon.com/206427/00/23/