ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC กำไรQ3/62 โต 47,012.14% หลังรายได้รวมโต

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 13 พฤศจิกายน 2562) ------นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) PSTC เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 3 ปี 2562 มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,030.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน3,024.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47,012.14 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 บริษัทขอชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

รายได้รวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 ของบริษัท มีจํานวน 4,147.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,422.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 472.21 เนื่องมาจาก
1. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการจํานวน 19.04 ล้านบาท ซึ่งมาจากโครงการของกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ
2. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าจํานวน 42.60 ล้านบาท เป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561
3. การเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นจํานวน 3,361.06 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด จํานวนร้อยละ 43 ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (EGCO) กําไรขั้นต้น

กําไรขั้นต้นรวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 มีจํานวน 93.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 14.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.82 เป็นผลมาจากซึ่งมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากการ ปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561 ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนของบริษัทโดยรวมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 159.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนจํานวน 114.38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 252.63 เนื่องจากการการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าและการ ตัดรายการสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่เลิกใช้งานและการตัดรายการเงินลงทุนโครงการที่ไม่มีการพัฒนาต่อ
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 34.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จํานวน 11.06 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.09 เนื่องจากการออกตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในโครงการขนส่งน้ํามันทางท่อ
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวน 245.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 241.03ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5,423.81 เป็นผลมาจากกําไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด

ที่มา: https://www.hooninside.com/news-feed/134321/view/