ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในโครงการ CAC อย่างต่อเนื่อง

 

PSTC รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่านกระบวนการรับรอง

      และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

     ในการต่อต้านทุจริตในโครงการ CAC อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ได้ผ่านการรับรอง           

เป็น Certified  Company จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่      

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง                 

โดยล่าสุดได้รับการต่ออายุการรับรอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

            นายรัชชนันท์ ชานะมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า PSTC Group ตั้งใจและมุ่งมั่น         

ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อยืนยันว่าบริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินงาน              

อย่างโปร่งใส  ตามหลักบรรษัทภิบาล สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีการจัดทำ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรทุกระดับ                     

มีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น