เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 • ดร. สกุล พจนารถ
  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
  /กรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • คุณอโณทัย คุณาลัย
   กรรมการอิสระ
 • คุณวรพงศ์ จำจด
  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • คุณธนฑิต เจริญจันทร์
  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • คุณลือชัย สุดสาคร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • พลตำรวจโท นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
  กรรมการ / กรรมการบริหาร

 • คุณศิโรตม์ เสตะพันธุ
   กรรมการ / กรรมการบริหาร
 • คุณธนัช ปวรวิปุลยากร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • พลตำรวจโท ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์
   กรรมการ