เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา

           บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบสำรองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบสำรองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ ธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการดำเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power)  พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลังงานลม (Wind Power) โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ปีพ.ศ. เหตุการณ์ที่สำคัญ
2544 ● จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
2555 ● บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
2557 ● แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นวันแรก
2559 ● ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน
  เพาเวอร์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ และ 2 เมกะวัตต์ ตามลำดับที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ● ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2559 ให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ● ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทโรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ขนาดกำลังผลิต 4.6 เมกะวัตต์
  ● ในเดือนสิงหาคม 2559 ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสระแก้ว  และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัด สมุทรสงคราม
2560 ● ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 51
  ● ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP – Hybride Firm จำนวน 1 โครงการที่จังหวัดแพร่ กำลังการผลิต  23.42 เมกะวัตต์
2561 ● ในเดือนมกราคม 2561 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) เข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท เจเอ็น เอ็น
  เนอร์จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (“JN”) ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
  ● ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทบิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
  ● ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective  Action Coalition Against Corruption) (“CAC”)
  ● ในเดือนธันวาคม 2561
  - บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,350ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  - บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์  เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) จำนวน 1,080,002 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ในราคาประมาณ 446 ล้านบาท
2562 ● ในเดือนมกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมัน ของบริษัท TPN
  ● ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 ประชุม ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,350 ล้านบาท เป็น 1,800 ล้านบาท โดยหลังจากการเพิ่มทุนส่งผลให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 93 ของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) จากเดิมที่ร้อยละ 92
  ● ในเดือนเมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จำกัด (“MSW 1”) จำนวน 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
  ● ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับบันทึกข้อตกลง (MOU) สำหรับโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่นิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จังหวัดระยอง จาก บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด โดยงานก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 90 ล้านลิตร มูลค่างานมากกว่า 1,000 ล้านบาท
  ● ในเดือนกันยายน 2562 
  - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 อนุมัติการเข้าทํารายการลงทุนบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะเข้าทํารายการรับโอน หุ้นสามัญของ BIGGAS จํานวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว ทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ BIGGAS”) จาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จํากัด (“BGTH”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จํานวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยให้แก่ BGTH (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอน กิจการทั้งหมดแทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind)
  - เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“TPN”) ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“EGCO”) จำนวน 7,739,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 374.87 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,901.50 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 57 รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า และในวันเดียวกัน TPN ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยแบ่งเป็นจำนวน 3,315,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับ BIGGAS และ 3,185,000 หุ้น เสนอขายให้กับ EGCO ซึ่งจากการเพิ่มทุนดังกล่าวส่งผลให้ BIGGAS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงจากร้อยละ 57 เป็นร้อยละ 55
  ● ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด (“BGE 7”) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,425 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 42,075 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย BGE 7 ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
  ● ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ครั้งที่ 6/2562 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจการให้บริการการก่อสร้าง และบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการลงทุน การจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น
2563 ● ในเดือนมกราคม 2563 กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับหนังสือสนองซื้อ โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ สำหรับโครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์พลังงาน เพื่อนำก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตความร้อนร่วมกับการผลิตไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) โดยมีมูลค่างานกว่า 250 ล้านบาท
  ● ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท เกรย์ฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จำกัด เพื่อเสริมสร้างขอบเขตธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทน
  - บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด ผู้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กำลังผลิตรวม 4.6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  ● ในเดือนกันยายน 2563 
  - บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,800 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างคลังน้ำมันและลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  - จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที-จีไอทีจำกัด เป็นการเสริมสร้างขอบข่ายการดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อให้บริการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
  ● ในเดือนตุลาคม 2563
  - จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส -อีอาร์เอส จำกัด เป็นการเสริมสร้างขอบข่ายการดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อให้บริการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
  - บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (“BGE 1”) และบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (“BGE 2”)ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
2564 ● ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด (“NWR”) จำนวน
55,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
  ● ในเดือนมีนาคม 2564 ได้อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อย ชื่อบริษัท บีจีที โลจิสติกส์จำกัด เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง LPG
และ LNG ให้บริการขนส่งเชื้อเพลิง LPG และ LNG
  ● ในเดือนเมษายน 2564 บริษัท จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (“BGE 3”) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
  ● ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัท จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด (“BGG”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 410,700 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 427,463 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20.75 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน