เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบน
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและการทุจริต
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Policy)
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

 

กฎบัตรคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

เอกสารสำคัญบริษัท
ข้อบังคับบริษัท

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรการชุดย่อย