เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 • คุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
  ประธานกรรมการบริษัท / รักษาการประธานกรรมการบริหาร
 • คุณธนัช ปวรวิปุลยากร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร /รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • คุณลือชัย สุดสาคร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

 • พลตำรวจโท นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
  กรรมการ / กรรมการบริหาร
 • คุณศิโรตม์ เสตะพันธุ
   กรรมการ / กรรมการบริหาร
 • ดร. สกุล พจนารถ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ /
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

 • คุณวรพงศ์ จำจด
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • คุณธนฑิต เจริญจันทร์
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • คุณอโณทัย คุณาลัย
   กรรมการอิสระ