นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

                                                                                                                                                                                                        

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

2564

%(1)

2565

%(1)

รายได้จากการขาย

       711.4

31.2%

     1,276.8

69.9%

รายได้จากการบริการ

         48.9

2.1%

         10.5

0.6%

รายได้จากการขายไฟฟ้า

   131.3

5.8%

   117.1

6.4%

รายได้จากการก่อสร้าง

     1,389.0

60.9%

       422.8

23.1%

รวมรายได้

     2,280.6

100.0%

     1,827.1

100.0%

ต้นทุนจากการขาย

       666.2

29.2%

     1,216.5

66.6%

ต้นทุนจากการบริการ

         33.0

1.4%

          6.7

0.4%

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า

        45.7

2.0%

         44.9

2.5%

ต้นทุนจากการก่อสร้าง

     1,302.2

57.1%

       416.5

22.8%

รวมต้นทุน

     2,047.2

89.8%

     1,684.6

92.2%

กำไรขั้นต้น

       233.4

10.2%

       142.5

7.8%

รายได้อื่น

         62.5

2.7%

         65.2

3.6%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

     (183.1)

(8.0%)

     (172.8)

(9.5%)

ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย / ค่าเผื่อการด้อยค่า

     (155.5)

(6.8%)

              -  

0.0%

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

       (42.6)

(1.9%)

         34.9

1.9%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

        (3.5)

(0.2%)

       (59.3)

(3.2%)

รายได้ทางการเงิน

          0.6

0.0%

          0.7

0.0%

ต้นทุนทางการเงิน

       (62.6)

(2.7%)

       (70.4)

(3.9%)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

     (108.0)

(4.7%)

       (94.0)

(5.1%)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

        15.1

0.7%

        (8.7)

(0.5%)

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง

       (93.0)

(4.1%)

     (102.8)

(5.6%)

ขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก

     (578.2)

(25.4%)

        (6.4)

(0.3%)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

     (671.1)

(29.4%)

     (109.1)

(6.0%)

 

 

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธ.ค. 64

%

31 ธ.ค. 65

%

สินทรัพย์หมุนเวียน

     1,504.9

19.6%

     1,102.8

15.1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     6,161.4

80.4%

     6,220.5

84.9%

รวมสินทรัพย์

   7,666.3

100.0%

     7,323.3

100.0%

หนี้สินหมุนเวียน

     1,841.2

24.0%

     1,550.0

21.2%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

        725.3

9.5%

        406.1

5.5%

รวมหนี้สิน

     2,566.5

33.5%

     1,956.1

26.7%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

     5,099.8

66.5%

     5,367.2

73.3%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

     7,666.3

100.0%

     7,323.3

100.0%

 

หน่วย: ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

2564

2565

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน

201.7

(20.2)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

(429.7)

382.3

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

170.7

(310.1)

เงินสดและรายการเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

(10.5)

(0.8)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(67.8)

51.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

148.6

80.8

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด

-

10.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

80.8

142.5

 

อัตราส่วนทางการเงิน

2564

2565

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 

 

      อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.82

0.71

      อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.22

0.28

      อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.11

(0.01)

      ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

79.48

58.68

      ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

14.65

19.22

      ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)

100.86

98.64

      วงจรเงินสด (วัน)

(6.73)

(20.74)

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

 

 

      อัตรากำไรขั้นต้น (%)

10.24

7.80

      อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)(1)

(1.82)

1.91

      อัตรากำไรสุทธิ (%)

(29.43)

(5.97)

      อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

(12.38)

(2.08)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 

 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)(1)

(1.17)

(1.37)

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)(1)

(4.16)

(5.14)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

 

 

     อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.50

0.36

     อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)(1)

0.64

0.62

     อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)(1)

0.05

0.04

(1) การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวไม่รวมขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก