นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
11-04-2024
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
05-03-2024
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
05-03-2024
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
05-03-2024
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานกรรมการบริหาร
24-01-2024
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
01-12-2023
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
29-11-2023
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
15-11-2023
แจ้งการทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
14-11-2023
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSTC-W2 ครั้งที่ 1 (F53-5)
14-11-2023
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
10-11-2023
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
18-10-2023
Notification of the Procedure for the Exercise of Rights to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Power Solution Technologies Public Company Limited under the PSTC-W2 Warrants (Exercise No.1)
18-10-2023
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)
18-10-2023
Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of Power Solution Technologies Public Company Limited No. 2 (PSTC-W2)
18-10-2023
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิหุ้นสามัญ ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "PSTC-W2"
18-10-2023
แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและแต่งตั้งรักษาการ
15-08-2023
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
15-08-2023
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15-08-2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15-08-2023