นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่สำคัญ
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์ PSTC
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน, ธุุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว, ธุุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง และธุุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุุปกรณ์โครงการ
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000039
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 3,464,678,334 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน และชำระแล้ว 3,464,678,334 หุ้น
ทุุนจดทะเบียน 2,940,387,297 บาท
ทุุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1,732,339,167 บาท
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 19 ธันวาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขติดต่อ

โทรศัพท์ 02-526-9999

โทรสาร 02-408-6235

เว็บไซต์ www.pst.co.th
วันปิดรอบบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 มีนาคม 256ึ7 มีดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1. นายธนัช ปวรวิปุลยากร 512,200,000 21.59
2. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 117,612,000 4.96
3. นางวัลลภา ไตรโสรัส 113,428,000 4.78
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 80,568,000 3.40
5. นายกัมพล ตติยกวี 66,642,935 2.81
6. นางวิรัชดา ตติยกวี 59,773,132 2.52
7. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 50,000,000 2.11
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,386,678 1.73
9. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 37,845,000 1.60
10. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ 33,100,000 1.40
11. นายวิเศษ ลีลาเทพินทร์ 30,000,000 1.26
12. นายประติพงศ์ พรประดิษฐ์ 29,900,000 1.26
13. นายสัญชวัล อิงคภาคย์ 28,200,000 1.19
14. นายสมชาย ปัดภัย 27,000,000 1.14
15. นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 26,933,500 1.14
16. นางสาวนันท์นภัส จงประสพโชคชัย 20,000,000 0.84
17. นายสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล 18,920,400 0.80
18. นายณัฐพงศ์ ลีลาเทพินทร์ 18,000,000 0.76
19. นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย 12,309,000 0.54
20. นายสุทธิโชค ธีรนิติ 11,980,000 0.51