นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

         คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยการกำหนดนโยบาย และทิศทางสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการทำงานทั้งในส่วนของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนฝ่าย ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการดำเนินงาน มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้               

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.   การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6.   จรรยาบรรณธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ