นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
16-05-2023
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
16-05-2023
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16-05-2023
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
28-04-2023
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28-04-2023
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)(Revise)
03-03-2023
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)
03-03-2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
03-03-2023
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
03-03-2023
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
10-02-2023
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท
10-02-2023
สรุปข้อสนเทศ PSTC-W2
09-01-2023
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PSTC-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
09-01-2023
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข Template)
09-01-2023
แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
09-01-2023
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
09-01-2023
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09-01-2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09-01-2023
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09-01-2023
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
09-01-2023