นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04-04-2022
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04-04-2022
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย) ของบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด (แก้ไข)
04-04-2022
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย) ของบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด
04-04-2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
04-04-2022
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04-04-2022
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
04-04-2022
แจ้งแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
04-04-2022
แจ้งการเลิกบริษัทย่อย
04-04-2022
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
04-04-2022
แจ้งการเลิกบริษัทย่อย
04-04-2022
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (BGE5)
04-04-2022
แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการบริหาร
04-04-2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
04-04-2022
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
04-04-2022
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
04-04-2022
แจ้งแต่งตั้ง CFO
04-04-2022
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ และเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
04-04-2022
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
04-04-2022
แจ้งการลาออกของ CFO
04-04-2022