นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22-05-2020
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22-05-2020
แจ้งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของโรงไฟฟ้าสระยายโสม
22-05-2020
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
27-04-2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26-02-2020
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26-02-2020
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
26-02-2020
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25-02-2020
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
14-02-2020
การเข้าลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จำกัด)
13-02-2020
ได้รับหนังสือสนองซื้อจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการว่า โครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์พลังงาน
24-01-2020
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
06-12-2019
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)_แก้ไข
14-11-2019
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562_แก้ไข-กำไรต่อหุ้น (สอบทานแล้ว)
14-11-2019
การจัดตั้งบริษัทย่อยและเข้าลงทุนในบริษัทอื่น (TSHI & BIGCOM)
13-11-2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13-11-2019
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13-11-2019
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
13-11-2019
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (แก้ไข)
07-11-2019
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด)
06-11-2019