นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 

    บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

    ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล
วันที่ 28 มีนาคม 2565 งดจ่ายเงินปันผล วันที่ 29 มีนาคม 2565 -
วันที่ 19 มีนาคม 2564 งดจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 มีนาคม 2564 -
วันที่ 13 มีนาคม 2563 0.01 วันที่ 16 มีนาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 0.018 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562