นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 : รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 10 : แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 12 : คําประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) (ฉบับเต็ม)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2)

การเสนอระเบียบวาระผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Custodian)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 : รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : แบบคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Custodian)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Custodian)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 : รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 : รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 10 : แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม (แบบ 56-1 One Report)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : รายงานประจำปี 2563
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเสนอระเบียบวาระผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : รายงานประจำปี 2562
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 10 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การเสนอระเบียบวาระผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 1 และบัญชี 2) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2561
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 : ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 : รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ประวัติโดยสังเขปของนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แผนที่สถานที่จัดการประชุม