นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

แจ้งย้ายที่ตั้งสานักใหญ่
04-04-2022
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระบริษัท
04-04-2022
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (BGG)
04-04-2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
04-04-2022
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
04-04-2022
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
04-04-2022
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
10-11-2021
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
26-10-2021
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนทางเว็บไซต์ของบริษัท
16-07-2021
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16-07-2021
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (BGE3)
13-07-2021
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ การงดจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เปลี่ยนสถานที่ประชุม)
13-07-2021
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
26-04-2021
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PSTC
22-05-2020
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมุลค่าหุ้นที่ตราไว้
22-05-2020
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
22-05-2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
22-05-2020
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
22-05-2020
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน
22-05-2020
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บน website ของบริษัทฯ
22-05-2020