นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อข่าว วันเดือนปี ดาวน์โหลด

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
14-10-2022
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14-10-2022
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข Warrants)
14-10-2022
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข PDF)
14-10-2022
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข Temple)
14-10-2022
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
14-10-2022
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท
22-08-2022
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22-08-2022
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์บริษัท
22-08-2022
แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Revise)
22-08-2022
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22-08-2022
แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
22-08-2022
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04-04-2022
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
04-04-2022
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
04-04-2022
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
04-04-2022
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
04-04-2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
04-04-2022
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
04-04-2022
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
04-04-2022